สินค้าและบริการ

บริษัท คอสเมพลัส จำกัด
คอสเมพลัส

Cetyl Alcohol ซิทิวแอลกอฮอล์


สั่งซื้อ

Stearyl Alcohol (สเตรียริล แอลกอฮอล์)


สั่งซื้อ

EDENOR C12-99 MY [ Lauric Acid ] กรดลอริก


สั่งซื้อ

EDENOR C14-99 MY [ MYRISTIC ACID ] กรดไมริสติก


สั่งซื้อ

EDENOR ST01 MY สเตียริก แอซิด Stearic Acid


สั่งซื้อ